Úvod / Informácie / Obchodné podmienky
Tlačiť

Obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

"Tovar" je akýkoľvek tovar predávaný prostredníctvom internetovej stránky www.ferex.sk. "Predávajúci" firma Ferex s.r.o., Vodná 23, 94901 Nitra, IČO: 17682258, IČ DPH: SK2020405156. "Spotrebiteľ" je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

Zmluva je vystavená v slovenskom jazyku a bude uložená u predávajúceho, spotrebiteľovi dostupná.

Obchodné podmienky

Zásady

1. Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov , zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim – FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra, IČO: 17682258, DIČ: 2020405156, uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.ferex.sk.

3. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.

5.  Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Cena tovaru a cena dodania tovaru

Aktuálne ceny tovaru sú uvedené na www.ferex.sk. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Do týchto cien sa nezapočítava cena za dodanie tovaru na miesto určené spotrebiteľom. Cena za dodanie tovaru je hradená spotrebiteľom osobitne podľa platného cenníka. Viac v sekcii Doprava. Pri osobnom odbere v mieste podnikania predávajúceho spotrebiteľ uhrádza len cenu za tovar.

Objednanie tovaru

Spotrebiteľ môže realizovať objednávku prostredníctvom internetovej stránky www.ferex.sk, alebo telefonicky na číslach uvedených na stránke www.ferex.sk

Dodacia lehota

Expedícia tovaru je obvykle maximálne do 7 pracovných dní. Dodacia lehota závisí od zvoleného spôsobu doručenia. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

Dodanie a prevzatie tovaru

Predávajúci je povinný po zaplatení ceny za tovar a ceny za dodanie tovaru spotrebiteľom, dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej kvalite, cene a množstve. Dodanie tovaru je možné realizovať v rámci Slovenskej republiky, a to prostredníctvom kuriéra alebo zmluvného prepravcu predávajúceho, prípadne formou osobného odberu v mieste podnikania predávajúceho. Pred prevzatím tovaru je spotrebiteľ povinný potvrdiť objednávku, zaplatiť cenu za tovar a cenu za dodanie tovaru. Pri prevzatí tovaru spotrebiteľ podpisom potvrdí jeho kompletnosť, nepoškodený stav a prevzatie na Dodacom liste/ Faktúre/ Prepravnom liste.

Odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

1.1 Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
1.2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním poverenou treťou osobou s výnimkou prepravcu.
1.3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením písomne alebo elektronicky a to prostredníctvom formulára na to určeného, ktorý je dostupný na stránke obchodu. Pre doručenie formulára o odstúpení od zmluvy použite kontaktné údaje: FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra, e-mail: obchod@ferex.sk.
1.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1 Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.  

2.2 Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.                                                                                                                                                                                                                            

2.3 Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. 

2.4 Tovar preto prosíme pokiaľ možno zasielajte späť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.) spolu s dokladom o kúpe, v pôvodnom obale. Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. 

Vady tovaru, záručná doba a reklamácie

Všetky reklamácie (či už sa jedná o žiadosť o vrátenie peňazí, alebo žiadosť o výmenu tovaru) u nás prebiehajú bez akýchkoľvek komplikácii.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí spotrebiteľom. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ tiež môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Reklamácie si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho zaslaním reklamovaného tovaru spolu s dokladom o nákupe (faktúrou) a reklamačným formulárom. V prípade potreby nás kontaktujte  na telefónnom čísle 037/741 21 30.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

- mechanicky poškodený tovar (roztrhnutie, zlomenie, poškrabanie, rozbitie...)

Ochrana osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzická osoba, je poskytovaná zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. (ďalej iba „zákon o ochrane osobných údajov“). Predávajúci je registrovaný vo verejnom registri informačných systémov vedenom na Úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 1512829.

2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďale spoločne všetko iba ako „osobné údaje“).

3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, pre účely vedenia užívateľského účtu a pre účely posielania informácií  kupujúcemu.

4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojích osobných údajoch.

5. Okrem osôb dopravujúcich tovar, nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho, poskytované k spracovaniu tretím osobám.

6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú, najdlhšie však po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účel ich spracovania. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v písomnej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže spracovávať poskytnuté osobné údaje kupujúceho v prípadoch stanovených ustanovením § 5 odst. 2 zákona o ochrane osobných údajov bez jeho súhlasu.

8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, požiadať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Pokiaľ si kupujúci nepraje, aby jeho osobné údaje boli naďalej spracovávané, alebo si nepraje, aby mu predávajúci posielal obchodné informácie, môže poslať svoj nesúhlas na email: obchod@ferex.sk.

9. Ak kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný tieto informácie poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety žiadať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnuteľné na poskytnutie informácií.

10. Kupujúci súhlasí s posielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí s posielaním obchodných informácií predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

11. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, aj v prípade bez možnosti ukladania tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

Výhrada omylov

Vyhradzujeme si právo na zmenu technických, designových alebo iných parametrov výrobkov bez predošlého upozornenia. Napriek našej najlepšej snahe môže dôjsť k omylom pri technických, designových alebo iných parametroch a vyobrazeniach. Za tieto nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

Produktový katalóg

Plastové kontajnery

Plastové kontajnery

Naše plastové kontajnery sa vyznačujú svojou nízkou hmotnosť, jednoduchou manipuláciou a nehlučným prevozom. Ich…

Plastové smetné nádoby

Plastové smetné nádoby

Na výrobu plastových smetných nádob sa používa HDPE materiál s dôrazom na maximálnu pevnosť za všetkých poveternostných…