Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka (§619 – 627 – Zodpovednosť za vady predanej veci) a je neddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba

 1. Záručná doba je 24 mesiacov pre spotrebiteľa, ktorý nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.  Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 2. Ako záručný list slúži doklad o kúpe – faktúra.
 3. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
 4. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
 5. Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

Záručné podmienky

       1. Kontrola tovaru pri prevzatí

Celú zásielku si pri preberaní starostlivo prezrite zo všetkých strán. Pokiaľ je obal zásielky viditeľne poškodený, tak s vodičom ihneď spíšte zápis o poškodení zásielky a rozsah a spôsob poškodenia obalu čo najpresnejšie popíšte a pokiaľ možno poškodenú zásielku vyfoťte !! DÔLEŽITÉ - pokiaľ prevezmete zásielku viditeľne poškodenú a nespíšete s vodičom zápis o poškodení zásielky, tak reklamácia nebude uznaná.

       2. Dôležité pokyny k preberaniu sklenených skleníkov

Pred podpísaním dokladu o prevzatí bezchybného tovaru (teda pred odchodom dopravcu) je bezpodmienečne nutné skontrolovať balenie skla - či nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Otvorte balenie z hornej strany. Ak neuvidíte v balení drobné črepy, potom je sklo v poriadku. Ak je tovar viditeľne poškodený, tak ho nepreberajte (!!) a s vodičom ihneď spíšte zápis o poškodení zásielky.

       3. Kontrola tovaru po rozbalení - chýbajúci diel alebo časť dodávky

Zásielku si prosím čo najskôr skontrolujte s ohľadom na kompletnosť a nepoškodenosť. Pokiaľ po rozbalení zásielky zistíte, že je nekompletná, alebo že nejaký diel chýba, tak čo najskôr (najneskôr do 1 mesiaca od prevzatia) kontaktuje našu firmu. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.

       4. Uplatnenie reklamácie

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@ferex.sk. Kontakt pre uplatnenie reklamácie je FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra. Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, bez ktorého reklamovaný tovar nemožno používať a diagnostikovať. K tovaru musí byť priložená kópia dokladu o kúpe – faktúra a reklamačný formulár.

Reklamácie musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Spôsob vybavenia reklamácie

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 4.  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 6. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Výluky

Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou):

 • mechanickým poškodením tovaru,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
 • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na použitie alebo všeobecnými zásadami,
 • prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
 • tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
 • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
 • použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode k použitiu

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021

30 rokov
pre Vás
Platby
na faktúru
Rýchle
dodanie tovaru
Garancia
vrátenia peňazí