Zdieľajte článok:

EKO október: Zamerajme sa na ochranu zvierat, vody, stromov a životného prostredia

Obsah článku:

Niekedy je zložité stanoviť si vlastné hranice vnímania ochrany životného prostredia a jednotlivých oblastí, ktoré môžeme k tomuto zoznamu doplniť. Počas októbra sa núkajú 4 témy z oblasti životného prostredia – ochrana zvierat, ochrana vôd, ochrana stromov a zredukovanie prírodných katastrof. Tie môžeme využiť pre našu iniciatívu, šírenie osvety a jednoduché činnosti, ktoré potvrdia naše prioritné vnímanie kvalitného a zdravého životného prostredia v našom živote.

ľudia na túre

Svetový deň ochrany zvierat

jeleň stojaci na poli

V roku 1931 bol počas Európskej konferencie ekológie vo Florencii ustanovený Svetový deň ochrany zvierat. Prvotným cieľom bolo upozorniť na kritickú situáciu ohrozených druhov živočíchov.

Až neskôr bol tento sviatok rozšírený na všetky druhy zvierat, na citlivé zaobchádzanie s nimi a vytváranie vhodných podmienok pre ich život.

Hlavný význam Svetového dňa ochrany zvierat

V súčasnosti ide o deň, keď sa poukazuje na možnosti zlepšenia životných podmienok a ochrany rôznych druhov zvierat - hospodárskych, domácich, ale aj voľne žijúcich - na celom svete, a to prostredníctvom aktivít, do ktorých sa zapoja jednotlivci, skupiny, organizácie, aj spoločnosti.

Aktivity na podporu Svetového dňa ochrany zvierat

 • osvetové a vzdelávacie podujatia,
 • dni otvorených dverí v útulkoch spojené s adopciou,
 • konferencie a workshopy na tému ochrany zvierat, aj pre majiteľov pracovných zvierat,
 • zbierkové akcie, ako koncerty a maratóny,
 • školské akcie zamerané na vzdelávanie mladšej generácie,
 • rozhlasové a televízne rozhovory o tomto dni s dôrazom na jeho poslanie,
 • a tiež mierové protesty za účelom vzbudenia záujmu o vybranú oblasť a dobré životné podmienky pre zvieratá.

Zdroj: www.youtube.com – National Geographic

5 tipov pre podporu Svetového dňa ochrany zvierat

  1. zúčastniť sa alebo zorganizovať osvetové alebo vzdelávacie podujatie,

   2. navštíviť a podporiť útulok vo svojom okolí alebo si adoptovať zviera,

    3. zvyšovať povedomie o tejto téme a pomôcť k zmene postojov smerom k humánnemu a súcitnému zaobchádzaniu so zvieratami,

     4. zorganizovať v škole/pre školu v okolí aktivitu spojenú s podporou ochrany zvierat,

      5. vybrať sa na akúkoľvek inú aktivitu, ktorá s týmto dňom súvisí a poukazuje na dôležitosť ochrany zvierat a podmienok ich vzájomného spolužitia s ľuďmi.

      Medzinárodný deň za zredukovanie prírodných katastrof

      požiar lesa

      Každá druhá októbrová streda je Medzinárodným dňom za zredukovanie prírodných katastrof. Od roku 1989 ide o deň pre zvýšenie povedomia o nebezpečenstvách katastrof a hlavne podpora činností zameraných na prevenciu, zmierňovanie, pripravenosť a znižovanie rizika prírodných katastrof.

      Je známe a aj preukázané, že prírodné katastrofy sa dnes objavujú v priemere dvakrát častejšie než v minulosti a ročne sa tak udeje 329 prírodných katastrof (údaj z roku 2018), ktoré postihujú veľké množstvo ľudí.

      K najzávažnejším prírodným katastrofám patria zemetrasenia, búrky, extrémne horúčavy, záplavy, suchá, zosuvy pôdy z dažďov.

      Klimatické zmeny a prírodné katastrofy

      Mnohé štúdie a odborníci poukazujú na priamu súvislosť medzi klimatickými zmenami a prírodnými katastrofami a do popredia sa dostávajú globálne apely na politikov, aby začali brať tieto aspekty vážne a podporovali aktivity prevencie, ale aj reakcie na vzniknuté prírodné katastrofy.

      Dokonca aj zvýšenie teploty povrchu Zeme o 1 °C môže mať niektoré závažné dopady – znižovanie možnosti pestovania plodín, ekonomické dopady rýchlych zmien počasia, či migrácie obyvateľov vplyvom extrémnych horúčav vo vybraných oblastiach.

      Podpora Medzinárodného dňa za zredukovanie prírodných katastrof

      Základnými spôsobmi podpory tohto dňa a jeho dlhodobého cieľa sú vzdelávanie, odborná príprava a výmena informácií.

      Je dôležité, aby sa do týchto aktivít na jednej strane zapájalo čo najviac jednotlivcov, ktorí budú upravovať svoje správanie smerom k „zelenšiemu“ spôsobu života. Na druhej strane je potrebné zapojenie politických autorít, ktoré môžu ovplyvniť ďalších jednotlivcov, a tým sa kruh podpory uzavrie.

      Individuálne zapojenie sa do petícií, ako napr. „Za klímu, za budúcnosť“ iniciatívy „Klíma Ťa potrebuje“, s cieľom upriamiť pozornosť slovenskej vlády na potreby efektívneho a systematického riešenia klimatickej krízy, je tiež dobrým spôsobom podpory zámerov tohto dňa.

      Zistite si viac informácií a zapojte sa - ako váš prvý alebo ďalší krok pre vnímanie vplyvu klimatických zmien na náš život a dôležitosti ich riešenia aj s ohľadom na vyskytujúce sa prírodné katastrofy.

      Svetový deň monitorovania vody

      svetový deň monitorovania vody

      Svetový deň monitorovania vody si každý rok pripomíname 18.10., konkrétne sledovanie kvality vôd rôznych typov - pitnej, povrchovej, podzemnej, odpadovej, ale aj množstva vody pretečenej za určitý čas. Tento deň sa oslavuje od 2003 a podporuje ho Svetová federácia pre životné prostredie (WEF) a Medzinárodná asociácia pre vodu (IWA).

      Predovšetkým ide o medzinárodný vzdelávací a informačný program s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o význame kvality vody a následné zapojiť širokú verejnosť do oblasti ochrany vodných zdrojov.

      Monitorovanie vôd na Slovensku

      Na území Slovenska zabezpečuje monitorovanie vôd rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Výskumný ústav vodného hospodárstva. Kvalita vody sa sleduje na vybraných odberových miestach a podľa toho, aký je účel monitoringu daného miesta.

      K ďalším kompetenciám ústavu patria prípady, keď si občania pitnú vodu zabezpečujú z vlastných studní, otázky súvisiace s polievaním, či riešenie odstraňovania znečistenia z potrubí, vody z bazénov a iných zdrojov.

      Monitorovanie kvality podzemných vôd na Slovensku je veľmi dôležité, keďže práve podzemné vody sú u nás najväčším zdrojom pitnej vody a jej ochrana pred znečistením má veľký význam.

      Pri monitoringu podzemných vôd sa sleduje ich tvrdosť, teda obsah horčíka a vápnik, a tiež obsah železa a mangánu. Okrem prirodzeného znečistenia, vzhľadom na geologické podložie, sa v posledných rokoch stretávame s ekologickým znečistením podzemných vôd spôsobeným napr. aj skládkovaním odpadov.

      3 tipy pre podporu Svetového dňa monitorovania vôd

      1. Predovšetkým formou vzdelávania a osvety v oblasti významu a ochrany kvality vodných zdrojov.

      2. Zistením možností pre zber dažďovej vody alebo vybudovaním studne na úžitkovú vodu, a tým obmedzením využívania pitnej vody v záhradke.

      3. Informovaním svojho okolia o možnostiach zodpovednejšieho správania a využívania vodných zdrojov alebo priamej účasti na aktivite, ktorá sa bude organizovať v blízkom okolí.

      Prispieť svojím, čo i len najmenším dielom a byť možným vzorom pre svoje okolie. Nenadarmo sa hovorí, že voda je životodarná tekutina.

      Medzinárodný deň stromov

      husto rozrastený zelený les

      Myšlienka oslavy Medzinárodného dňa stromov pochádza z roku 1872. Podpora a záujem verejnosti o lesnícku problematiku, sprostredkovanie jej histórie aj súčasnosti, poslania, významu a nenahraditeľnej úlohy – to sú základné ciele tohto dňa.

      Územie Slovenska vďaka 41 % lesných plôch patrí k najlesnatejším krajinám Európy. Najviac lesov sa v celosvetovom meradle nachádza v Rusku, Brazílii, Kanade a Číne.

      3 hlavné úlohy lesa a stromov

      Les a samotné stromy v ňom plnia niekoľko dôležitých úloh pre život na Zemi:

      1. produkcia kyslíka ako zdroja pre dýchanie

      2. prostredie pre život ľudí a ekosystémov

      3. poskytovanie dreva ako obnoviteľného zdroja, či oázu tieňa a zábran pri záplavách, ale aj prostredie pre relax a oddych

      A práve tento deň slúži na rozvoj informovanosti o všetkých úlohách a funkciách lesa ako súčasti prirodzeného životného prostredia.

      Medzinárodný deň stromov a trendy v ťažobnom priemysle

      O nevyhnutnosti aktivít spojených s ochranou a obnovou lesa svedčia aj „trendy“ v ťažobnom priemysle. Na Slovensku sa vyrúbe ročne približne 9 miliónov stromov (spolu s kalamitným drevom). Omnoho alarmujúcejšie je číslo ohľadom tropických pralesov - každú minútu zmizne cca 30 futbalových ihrísk tropického lesa (obidva údaje z roku 2018).

      Zdroj: www.youtube.com – National Geographic

      Tip pre podporu Medzinárodného dňa stromov

      Čo môžeme urobiť pre podporu tohto dňa a významu lesa ako takého? Je to veľmi jednoduché – zasadiť 1 strom. Práve dnes. Ak ste tento rok ešte nevysadili strom, urobte tak dnes.

      Alebo podporte niektorú aktivitu súvisiacu s výsadbou nových stromov a obnovou lesa organizovanú supermarketom, firmou, nadáciou, či inou organizáciou kedykoľvek počas roku.

      Váš malý krok pre zodpovedné správanie a ochranu životného prostredia

      Malé inšpirácie pre ústretové kroky voči životnému prostrediu, pre znižovanie vašej uhlíkovej stopy alebo pre zmenu nákupného správania môžete nájsť vďaka svetovým dňom i počas októbra. Iste vám pomôžu s výberom konkrétnych činností pre zlepšenie vášho prostredia a zdravšieho života.

      Naše správanie a realizované aktivity sa môžu stať vzorom aj pre správanie nášho okolia – najbližšieho aj vzdialenejšieho. Z globálneho pohľadu to má pre šírenie myšlienok neodkladnej starostlivosti a záujmu o environmentálne témy ešte dominantnejší význam.

      Veríme, že si zvolíte aktivity, ktoré zodpovedajú vašim predstavám zodpovedného a priateľského správania sa voči životnému prostrediu, vášmu okoliu a životu na planéte Zem.

      Zaujímavé podnety z oblasti ochrany životného prostredia ich prepojenie na pravidelné triedenie odpadu vám prinášame v rámci nášho Magazínu.

      Stačí robiť malé kroky pre zodpovedné správanie a oni sa postupne stanú veľkými a dôležitými – minimálne v našom osobnom svete.


      Autor článku:
      Dominika Boďová
      Dominika Boďová

      Dominika je človek starostlivý. O zákazníkov e-shopu sa stará s radosťou a láskou ako o svoje deti. Stará sa aj o prírodu, a preto vždy pri behaní v lese pozbiera odhodené odpadky.

      Publikované: 04.10.2021
      Zdieľajte:
      Mohlo by vás tiež zaujímať
      EKO september: Tipy ako žiť udržateľnejšie a zdravo

      EKO september: Tipy ako žiť udržateľnejšie a zdravo

      Ochrana a zodpovedné správanie voči životnému prostrediu sa pripomína v septembri počas týchto svetových dní – Medzinárodný deň ochrany ozónovej... Čítať ďalej 

      Vydržíte jeden deň nenakupovať? Vkladajme do košíka len to potrebné

      Vydržíte jeden deň nenakupovať? Vkladajme do košíka len to potrebné

      Obchody plné akciových ponúk a rozmanitých druhov tovaru nás lákajú k ich nákupu a vlastneniu bez prvotnej otázky o ich skutočnej potrebe, resp.... Čítať ďalej 

      6 možností ako sa správať k životnému prostrediu zodpovednejšie

      6 možností ako sa správať k životnému prostrediu zodpovednejšie

      Myšlienky ochrany životného prostredia, ekologického správania a eko-bio životného štýlu sa objavujú stále viac a viac. Je výborné, že môže ísť... Čítať ďalej 

      30 rokov
      pre vás
      Vernostný
      systém
      Platby
      na faktúru
      Rýchle
      dodanie tovaru
      Nákup
      na splátky
      Garancia
      vrátenia peňazí