Zdieľajte článok:

EKO september: Tipy ako žiť udržateľnejšie a zdravo

Obsah článku:

Ochrana a zodpovedné správanie voči životnému prostrediu sa pripomína v septembri počas týchto svetových dní – Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy, Európsky týždeň mobility, Európsky deň agrobiodiverzity a Svetový deň mlieka v školách. Aj tieto svetové dni a medzinárodný kalendár nám dávajú jednoduché inšpirácie, čo všetko môžeme do ochrany životného prostredia zahrnúť a ako môžeme aj my malými ústretovými krokmi podporovať starostlivé správanie voči prostrediu, v ktorom žijeme.

veterná elektráreň odfotená z diaľky

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy

oblaky na modrej oblohe

Tento deň je pripomienkou na 16.9.1987, kedy zástupcovia 24 krajín podpísali Montrealský protokol o látkach spôsobujúcich úbytok ozónovej vrstvy.

Jednotlivé krajiny tým prijali záväzok, že budú znižovať výrobu a používanie CFC (chlórofluórouhľovodíkov). Výsledkom takýchto opatrení má byť obnova ozónovej vrstvy začiatkom 21. storočia a zlepšenie jej stavu do polovice storočia.

Slovenská republika ho prijala 28.5.1993 a samotný Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy bol vyhlásený v roku 1994.

Ozónová vrstva a prečo ju chrániť

Ozónová vrstva v stratosfére je ochrannou vrstvou Zeme a filtrom pre väčšinu slnečného UV-B žiarenia ešte pred jeho dopadom na zemský povrch. Zmenšovaním ozónovej vrstvy sa zvyšuje hladina UV-B žiarenia, čo má negatívny dopad na zdravie ľudí a tiež životné prostredie.

Zmeny v hrúbke vrstvy ozónu sú prirodzené a môžu byť dôsledkom aj sopečných výbuchov. Na druhej strane je známe, že k narúšaniu ozónovej vrstvy prispievajú niektoré syntetické chemické látky s obsahom chlóru (CFC). Tieto sa používali predovšetkým do chladiacim systémov, napr. chladničiek, hasiacich prístrojov alebo sprejov.

Dopady zmenšovania ozónovej vrstvy

Zdravotné problémy súvisiace so zmenami ozónovej vrstvy nemusia byť zrejmé hneď, ale až o niekoľko rokov.

Ich dopady nesúvisia len so zdravím človeka, ale majú nežiaduce vplyvy aj pre zvieratá, život v moriach, či rastlinstvo (napr. v oblasti Antarktídy, kde sa nameral najvyšší úbytok ozónu v roku 1997, sa zistila znížená aktivita fotosyntézy u morských rias).

6 tipov pre ochranu ozónovej vrstvy

Jednotlivec nemôže priamo ovplyvňovať koncentráciu prízemného ozónu.

Aby škodliviny zbytočne neunikali do ovzdušia, môžeme:

1. šíriť myšlienky a význam ochrany ozónovej vrstvy,

2. šetriť elektrickú a tepelnú energiu,

3. redukovať používanie automobilov, pokiaľ je to možné,

4. si pravidelne nechať skontrolovať emisie a nastavenia motora pri autách,

5. ekologicky nakupovať, napr. kupovať farby riediteľné vodou,

6. separovať odpad a minimalizovať jeho tvorbu.

Európsky týždeň mobility

rodina bicyklujúca sa počas týždňa mobility

Cieľom Európskeho týždňa mobility je podpora opatrení udržateľnej mobility, do ktorej sa v posledných rokoch zapájajú nielen samosprávy, ale aj ďalšie štátne, verejné a mimovládne organizácie, školy a tiež súkromné spoločnosti.

Spolupráca na Európskom týždni mobility

V roku 2019 na kampani spolupracovalo 3134 miest z 50 krajín a medzi nimi bolo až 58 samospráv (miest/obcí) zo Slovenska a množstvo partnerských organizácií. Hlavným koordinátorom je Slovenská agentúra životného prostredia a jej garantom je Ministerstvo životného prostredia SR.

Priaznivý vplyv kampane je vidieť aj na vnímaní významu udržateľnej mobility hlavne zo strany širokej verejnosti.

Tento rok potvrdila význam udržateľnosti mobility aj celosvetová pandémia, ktorá obmedzila mobilitu obyvateľov, čím sa významne znížila úroveň prachu, hluku a znečistenia ovzdušia z dopravy.

Európsky týždeň mobility je vždy zameraný na špecifický cieľ

Európsky týždeň mobility 2020 je zameraný na čistejšiu dopravu pre všetkých a je výzvou pre všetky slovenské mestá, obce, organizácie, inštitúcie, školy aj spoločnosti a firmy.

Doteraz sa už zaregistrovali viac ako tri desiatky slovenských samospráv. Tento týždeň podporia svojimi aktivitami a prezentáciou zrealizovaných trvalých opatrení v prospech myšlienky udržateľnej dopravy (napr. zriadenia bezemisných zón, chodníkov pre peších a cyklotrasy, či vybudovanie integrovaného dopravného systému). Zároveň budú poukazovať na to, že práve cestná doprava je dominantným znečisťovateľom ovzdušia.

Ako môžeme podporiť Európsky týždeň mobility

Práve zmenou našich dopravných návykov prispejeme k zlepšeniu situácie v našich mestách a obciach. Pešia doprava, cyklistika a verejná doprava – to sú udržateľné formy dopravy.

Do kampane sa dá každý rok registrovať prostredníctvom webovej stránky www.eurotm.sk.

Vyvrcholením Európskeho týždňa mobility je Deň bez áut.

Ak potrebujete inšpiráciu, akými aktivitami a činnosťami prispieť k tomuto týždňu, nájdete ich na webovej stránke národného koordinátora (SAŽP).

Vyberte si svoj spôsob prepravy. Presadnite zo svojho motorového vozidla na bicykel, električku, trolejbus, autobus či vlak alebo vykročte za svojimi aktivitami pešo. Možno si urobíte krátku prestávku na lavičke v parku. A to nielen na premýšľanie o vašom kroku k trvalo udržateľnej mobilite.

Európsky deň agrobiodiverzity

biodiverzná lúka so žltým kvetom

Od roku 2005 je 24.9. Európskym dňom agrobiodiverzity. Vďaka podpore nadácie SAVE (Safeguard for Agricultural Varieties in Europe) poukazuje na zachovanie ohrozených hospodárskych zvierat a rastlín.

Tento sviatok má priblížiť prepojiteľnosť jednotlivých druhov živočíchov a rastlín v životnom prostredí. Jednoducho povedané, ak jeden druh vymizne, je ovplyvnený aj iný druh rastlinstva alebo živočíšstva.

Cieľom Európskeho dňa agrobiodiverzity je sústredenie sa na zachovanie podmienok rôznorodosti a všetkých foriem života na planéte Zem. Pod pojmom „agrobiodiverzita“ chápeme biologickú rozmanitosť na úrovni poľných kultúr a chovu hospodárskych zvierat.

Ohrozené druhy rastlín na Slovensku

Na Slovensku je ohrozených asi 30 % rastlín, pričom ide prevažne o rastliny tečúcich stojatých vôd. Je dôležité podotknúť, že aj človek je priamo závislý na niektorých látkach, ktoré produkujú rastliny a ktoré svojou činnosťou nevie vyrobiť.

7 tipov pre podporu agrobiodivezity

Pre zachovanie agrobiodiverzity je možné usmerňovať ľudské aktivity a zásahy do prostredia a tiež rešpektovanie limitov únosnosti jednotlivých ekosystémov.

K jednoduchým činnostiam, ktoré smerujú k takémuto rešpektujúcemu správaniu, patria:

1. hnojenie organickými hnojivami,

2. používanie rozložiteľných prípravkov pre ochranu plodín,

3. striedanie plodín,

4. vysádzanie permakultúrnych záhrad,

5. protierózne opatrenia,

6. používanie techniky s nízkym tlakom na pôdu,

7. podpora drobnej zveri.

Svetový deň mlieka v školách

Svetový deň mlieka na školách je dňom, kedy sa upozorňuje na význam distribúcie mlieka a výrobkov z neho v školách.

Je zavedený od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Zameriava sa na zvýšenie povedomia a dôležitosti pitia mlieka u detí v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.

Jeho úlohou je na jednej strane podpora významu mlieka a mliečnych výrobkov pre ľudský organizmus a na druhej strane podpora mliekarní a ďalších producentov výrobkov z mlieka.

Význam mlieka a mliečnych výrobkov

Mlieko obsahuje výživné a stavebné látky, ktoré sú nevyhnuté pre stavbu tela a rast u detí.

Tieto skutočnosti zdôrazňujú aj lekári a špecialisti na zdravú výživu, pričom ďalej dodávajú, že má aj látky dôležité pre „energiu“ organizmu. Jeho významnou zložkou je 14 minerálnych látok, vrátane vápnika a fosforu, nenahraditeľných pri tvorbe kostí a zubov.

Ako sa môžu zapojiť školy do podpory dňa mlieka

Do podujatí a zaujímavých aktivít, ktoré sa organizujú v tento deň, sú zapojené školy, školské jedálne, pracovníci zdravotníctva, sociálnych služieb, mliekarenského priemyslu, poľnohospodárstva, ale aj členovia rodín.

Podpora konzumácie mlieka môže pokračovať na vašej škole celý rok. Stačí, keď sa škola (materská škola, základná škola alebo škola so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) zapojí do niektorého z tzv. školských mliečnych programov. Túto možnosť poskytujú samotní výrobcovia mlieka a mliečnych výrobkov v programoch dotovaných z finančných prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR.

5 tipov pre podporu Svetového dňa mlieka v školách

1. poskytnúť informácie o možnosti zrealizovať takýto deň na škole, ktorú navštevujú naše deti,

2. doplniť našu stravu o 1 mliečny produkt navyše počas tohto dňa (vrátane našich detí),

3. zorganizovať atraktívnu aktivitu v spolupráci s mliekarňou alebo výrobcom mliečnych produktov,

4. informovať sa či zabezpečiť dostupný mliečny školský program,

5. nakupovať mlieko a výrobky z neho u regionálnych alebo slovenských výrobcov.

 chlapec pijúci mlieko zo skleneného pohára

Váš malý krok pre zodpovedné správanie a ochranu životného prostredia

Iste máte vlastné kroky, ktorými prispievate k ochrane životného prostredia – likovanie týchto tém a komentovanie diskusií na sociálnych sieťach či konkrétne činnosti, ktorými znižujete svoju uhlíkovú stopu, zero waste životný štýl alebo zmeny v nákupnom správaní.

Vyberte si z možností, ktoré ponúka i september alebo si vytvorte vlastné aktivity pre potvrdenie toho, že vám na prostredí, v ktorom žijete a budú žiť nasledujúce generácie, skutočne záleží.

Je možné, že toto správanie začnú kopírovať aj vaše rodiny, priatelia alebo kolegovia. Z globálneho pohľadu to ešte viac zvyšuje hodnotu a silu myšlienok pre tvorbu zdravého a ekologického prostredia.

Veríme, že si zvolíte inšpiráciu, ktorá zodpovedá vašej predstave zodpovedného správania sa voči životnému prostrediu, vášmu okoliu a životu na planéte Zem.

Zaujímavé podnety z oblasti ochrany životného prostredia ich prepojenie na pravidelné triedenie odpadu vám prinášame v rámci nášho Magazínu.

Stačí robiť malé kroky pre zodpovedné správanie a oni sa postupne stanú veľkými a dôležitými – minimálne v našom osobnom svete.


Autor článku:
Dominika Boďová
Dominika Boďová

Dominika je človek starostlivý. O zákazníkov e-shopu sa stará s radosťou a láskou ako o svoje deti. Stará sa aj o prírodu, a preto vždy pri behaní v lese pozbiera odhodené odpadky.

Publikované: 22.09.2021
Zdieľajte:
Mohlo by vás tiež zaujímať
EKO október: Zamerajme sa na ochranu zvierat, vody, stromov a životného prostredia

EKO október: Zamerajme sa na ochranu zvierat, vody, stromov a životného prostredia

Niekedy je zložité stanoviť si vlastné hranice vnímania ochrany životného prostredia a jednotlivých oblastí, ktoré môžeme k tomuto zoznamu... Čítať ďalej 

Vydržíte jeden deň nenakupovať? Vkladajme do košíka len to potrebné

Vydržíte jeden deň nenakupovať? Vkladajme do košíka len to potrebné

Obchody plné akciových ponúk a rozmanitých druhov tovaru nás lákajú k ich nákupu a vlastneniu bez prvotnej otázky o ich skutočnej potrebe, resp.... Čítať ďalej 

6 možností ako sa správať k životnému prostrediu zodpovednejšie

6 možností ako sa správať k životnému prostrediu zodpovednejšie

Myšlienky ochrany životného prostredia, ekologického správania a eko-bio životného štýlu sa objavujú stále viac a viac. Je výborné, že môže ísť... Čítať ďalej 

30 rokov
pre vás
Vernostný
systém
Platby
na faktúru
Rýchle
dodanie tovaru
Nákup
na splátky
Garancia
vrátenia peňazí