Zdieľajte článok:

Učíme sa separovať: Vláčik separáčik pomôže deťom triediť odpad

:

Každý deň sa naučíme niečo nové a zdokonalíme si nejakú zručnosť, aby sme mali lepší a kvalitnejší život. Čo poviete na triedenie odpadu, ktorý tiež produkujeme dennodenne? Nájdeme vám hneď 8 dôvodov, prečo je separovanie odpadu nevyhnutné a ako ľahko k tomu môžete prispieť aj vy. Jednoduchá pomôcka vláčika separáčika naučí dobre a zodpovedne triediť odpad vás i vaše deti. Začnite so základnými zložkami odpadu, ako je sklo, plasty, papier, kovy a bioodpad a postupne váš vláčik separáčik rozširujte.

deti sa v škole spolu s učiteľkou učia recyklovať odpad

Čo je separovanie/triedenie odpadu?

Separovanie je základom pre recykláciu, teda procesu opätovného využitia už predtým použitých materiálov alebo produktov (papiera, plastov, kovov, skla, a pod.).

Hlavným cieľom je ochrana voči plytvaniu zdrojov, redukcia množstva uskladnených odpadov, znižovanie spotreby surových prírodných materiálov, a tým prispievanie k tzv. ohľaduplnému a zodpovednému správaniu voči životnému prostrediu.

Do projektu separovania odpadu je zapojených mnoho miest, obcí, inštitúcii aj spoločností na Slovensku, ktoré dávajú obyvateľom k dispozícii farebne označené nádoby na triedenie odpadu a zabezpečujú jeho pravidelný zber a odvoz.

Najrozšírenejšie sú tieto druhy separovania odpadu podľa farby nádob na odpad: sklo – zelená, papier – modrá, plasty – žltá, kovy – červená, bioodpad – hnedá a čierna – komunálny odpad.

Iné druhy materiálov ako odpadové oleje, elektroodpad, vypálené žiarivky, pneumatiky, batérie, drobné stavebné odpady, či starý nábytok je vhodné dopraviť do zberného dvora, kde sa bezplatne odovzdá.

8 dôvodov, prečo je správne triediť odpad

Triedenie odpadu má hneď niekoľko významov, na ktoré je dobré myslieť vždy, keď v ruke držíte ďalší kus odpadu a idete s ním k nádobe na smeti:

1. Je to jednoduché a nenáročné

2. Znižuje sa objem komunálneho odpadu

3. Šetria sa energie

4. Znižuje sa spotreba ropy

5. Prispieva sa na ochranu klímy

6. Šetria sa prírodné zdroje

7. Dávame materiálom druhú šancu „pre život“

8. Šetríme vlastné peniaze

Pridáme aj niekoľko štatistických čísel, ktoré vás určite presvedčia o tom, že separovanie odpadu má v súčasnej spoločnosti svoje opodstatnené miesto:

  • Každý priemerný obyvateľ Slovenska vyprodukuje ročne viac ako 420 kg odpadu.
  • Pomocou separovania sa zníži objem odpadov uložených na skládkach o 31 %.
  • Vďaka kompostovaniu sa zvýši podiel separovaného odpadu na 59 % zo súčasných 33 %.

(údaje z roku 2018)

Ako správne separovať 5 základných zložiek odpadu

1. Plasty (nádoby na odpad označené žltou farbou)

Plasty tvoria v súčasnosti neodmysliteľnú súčasť nášho každodenného života a ich produkcia neustále rastie, aj napriek tomu, že sú vyrábané z ropy, ktorá je však neobnoviteľným prírodným zdrojom. Ich použitie je všestranné. Okrem pevnosti, pružnosti, odolnosti voči korózii sú odolné aj voči rozkladu, a tým nepriaznivo vplývajú na životné prostredie.

Naučme sa triediť plasty a prispejme tým k eliminácii ich negatívnych dopadov na životné prostredie, napr. plastová fľaša od nápoja sa môže vyčistiť, pomlieť na malé kúsky a znova použiť ako vypchávka do čalúneného nábytku alebo na výrobu vlákien na tkaniny.

Dajte si tú prácu a plast vhoďte do žltej smetnej nádoby.

Podiel plastov na celkovom komunálnom odpade je síce len 11 %, ale ich objem je omnoho väčší, preto sa odporúča ich lisovanie alebo pokrčenie predtým, ako ich do kontajnera na plasty vhodíte.

2. Sklo (smetné nádoby označené zelenou farbou)

Sklo poznáme už niekoľko storočí a v mnohých oblastiach je stále nenahraditeľným materiálom. Jeho dlhá rozložiteľnosť v prírode (až 4000 rokov) je zároveň jeho veľkou výhodou, keďže vďaka recyklácii sa dá sklo ako obalový materiál opakovane využívať pri zachovaní všetkých jeho vlastností.

Sklo tvorí približne 10 % z celkového množstva komunálneho odpadu, aj keď na Slovensku máme továreň, ktorá je schopná zrecyklovať všetko odpadové sklo.

Sklo určené na recykláciu nemusí byť dokonale čisté, môže byť aj vrátane etikiet a uzáverov. Je na nás koľko primárnych zdrojov našej planéty ušetríme, keď sklo hodíme do zeleného odpadkového koša.

3. Papier (kontajnery označené modrou farbou)

V minulosti bol papier prakticky jediným používaným obalovým materiálom. Aj napriek súčasnej prevahe plastov spotreba papiera stúpa a tvorí približne 14 % z celkového komunálneho odpadu domácností.

Papier sa vo svojej recyklovanej podobe premení na iné kvalitné výrobky a spotrebitelia ešte k tomu ušetria. Papier je možné recyklovať 5 až 8-krát a potom sa môže stať súčasťou kompostu.

Keď budete vkladať papier do modrej nádoby na odpad, majte na pamäti, že jedna tona nazbieraného papiera zachráni takmer 17 stromov.

rôzne druhy recyklovaného odpadu

4. Kovy (nádoby na odpad označené červenou farbou)

Jedna plechovka vyhodená do prírody sa rozkladá až 500 rokov. Avšak jej recykláciou sa ušetrí energia zodpovedajúca 3 hodinám pozerania televízie. Hliník a oceľ možno recyklovať donekonečna a nestrácajú pritom svoje vlastnosti, podobne ako sklo. Kovy tvoria 4 % odpadu vyprodukovaného v domácnosti. Zo 670 hliníkových plechoviek je možné vyrobiť jeden rám na bicykel.

Kovy triedime do červených zberných nádob. Medzi kovové materiály určené na recykláciu patria: konzervy, kovové obaly, alobal, kovové súčiastky a výrobky, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, nápojové plechovky. Kovy sa triedia na jednotlivé druhy a následne sa rôznymi metódami spracovávajú a využívajú ako druhotná surovina pri výrobe.

5. Biologický odpad (kontajnery na odpad označené hnedou farbou)

Biologicky rozložiteľný odpad sa v prírode po určitom čase rozloží, príroda živiny z neho využije vo svoj prospech, a tým pádom nedochádza k zaťažovaniu životného prostredia.

Keďže sa donedávna umiestňoval na skládky komunálneho odpadu, a tým ešte viac znečisťoval životné prostredie, význam jeho triedenia do nádob hnedej farby nadobudol väčšiu váhu. Ak k tomu pripojíme jeho podiel – 40-45 % z komunálneho odpadu, je toto správanie o to dôležitejšie.

Veľmi efektívnym spôsobom nakladania s bioodpadom je kompostovanie. Kompostovanie nezaťažuje životné prostredie. Naopak, vďaka kompostovaniu sa do pôdy a prírody vracajú živiny. Práve zvýšenie podielu kompostovania, ako spôsobu uskladnenia bioodpadu, sa považuje za prioritu najbližších rokov.

Samozrejme, je potrebné separovať aj iné druhy materiálov ako použité oblečenie, elektroodpad, batérie, nebezpečný odpad, nevyužité lieky, pneumatiky, oleje a pod. K týmto druhom a možnostiam separovania sa radi vrátime v niektorom z nasledujúcich príspevkov.

Zero waste koncept ako nevytváranie odpadu

Fenoménom posledných rokov je myšlienka tzv. zero waste alebo „bezodpadovosti“. Jej hlavnou črtou je snaha o nevytváranie žiadneho odpadu, resp. jeho maximálna redukcia.

V „zero waste“ koncepte ide o životný štýl, ktorý podporuje opätovné využívanie všetkých zdrojov bez tvorby odpadov, ich skládkovania, alebo ich spaľovania. Život bez odpadu je založený na využívaní všetkých zdrojov opätovne tak, ako sa to deje aj v prírode.

5 základných pravidiel bezodpadovosti:

1. Odmietni, čo nepotrebuješ.

2. Zredukuj, čo skutočne potrebuješ.

3. Znovu použi a oprav.

4. Zrecykluj, čoho sa nemôžeš zrieknuť, zredukovať to či znovu použiť.

5. Skompostuj zvyšok.

Všetky aktuálne trendy o koncepte „zero waste“ nájdete na vybraných webových stránkach.

Ako učiť deti zodpovedne separovať už od útleho detstva

Zapojte do aktivít triedenia odpadu aj deti. Najjednoduchšou formou učenia je hra. Urobme si aj zo separovania hru, ktorú budeme hrať každý deň a naše deti sa stanú jej súčasťou bez toho, aby sme im toho veľa vysvetľovali a odriekali „nudné vety“, prečo sa to robiť má.

Deti sú schopné odpozorovať akékoľvek správanie a kopírovať ho – aj spôsob separovania odpadu. Tak prečo to nevyužiť v prospech celej rodiny, triedy alebo komunity.

Triedime odpad pomocou vláčika separáčika

Môžete si pomôcť príbehom o vláčiku separáčiku, ktorý je u vás zaparkovaný. Má niekoľko vagónov a každý vagón má inú farbu. Farba vagónu bude korešpondovať s farbou koša na separovanie jednotlivých druhov odpadu. Môžete si ho nakresliť, môžete si ho vystrihnúť z papiera, môžete si vyrobiť 3D model či vyskladať z kociek lega.

Potom budete hovoriť rôzne druhy odpadu a deti budú priraďovať tento druh odpadu k jednotlivým farebným vagónom. Touto hrou sa naučia rozlišovať druhy separovaného odpadu a farby, ktoré ich reprezentujú.

znak recyklácie vystrihnutý z farebného papiera

Veľmi jednoducho sa potom začne tréning triedenia odpadu do odpadkových košov alebo nádob príslušnej farby. Tiež sa dá podľa toho naučiť frekvencia zberu separovaného odpadu – ktorý deň odchádza zelený vagón vláčiku? Máš tam ešte niečo na pridanie?

Formy hier a zážitkového vnímania situácií okolo nás je možné použiť v akejkoľvek oblasti života. Pripomeňme si tzv. Montessori prístup k výchove detí, medzi ktorého hlavné myšlienky patrí aj „pomôž mi, aby som to dokázal sám“ alebo „ukáž mi, čo mám robiť a ja to urobím“.

V niektorých európskych krajinách je pre dieťa úplne normálne odpad triediť a ukladať do nádob rôznej farby. Osvojme u nich tento návyk formou hry a oni to naučia niekoho ďalšieho – starých rodičov, kamarátov, priateľov alebo svojich rodičov.

Rozhodnite sa pre separovanie odpadu a správne nádoby na odpad

Môžete si vybrať, aký druh nádoby použijete na separovanie. Či je pre vás dôležitý tvar, objem, veľkosť, spôsob prevedenia alebo chcete mať dizajnový kúsok, ktorý vám bude ladiť s vašou predzáhradkou alebo dvorom, či bránou. Aj taká maličkosť ako sú vrecia na separovanie alebo plánovanie priestoru pre separovaný odpad pri návrhu novej kuchynskej linky pomôže k budovaniu zvyku triedenia.

Dôležité je začať, rozširovať aktivity separovania na jednotlivé komodity a neprestávať. Vedome triediť odpad a myslieť na jeho dôsledky pre životné prostredie do budúcnosti.

Viac informácií, viac záujmu, viac vlastnej iniciatívy a hlavne akcie – vedomého triedenia odpadu môže prispieť k lepšiemu prostrediu a okoliu nielen pre nás, ale hlavne pre generácie, ktoré tu budú žiť v budúcnosti.

Podrobné informácie o jednotlivých nádobáchkontajneroch na odpad, interiérových smetných košoch alebo vreciach na triedeniu odpadu pre domácnosť, pre firmu, pre školu, pre mesto i obec nájdete v našom internetovom centre: www.ferex.sk.

Radi budeme vaším sprievodcom pri šírení myšlienok ochrany životného prostredia a šetrného správania k životnému prostrediu.

rodina zbierajúca odpad

Na začiatku je prioritné pochopiť zmysel tejto aktivity. Prečo to máme robiť? Prečo sa máme zaoberať myšlienkami ochrany životného prostredia, ktorého súčasťou je aj triedenie a separácia odpadu?

Ešte dôležitejšou je samotná zmena v správaní – začať separovať a zaradiť túto aktivitu do nášho každodenného života, kde sa stane jeho neodmysliteľnou súčasťou.

Neskôr nás môže prekvapiť odmena v podobe rozšírenia tohto správania medzi našich najbližších, príbuzných, komunitu a firmu. Ak to budeme robiť my, naše deti, kolegovia alebo priatelia začnú tieto formy správania kopírovať a my sa ľahko staneme šíriteľmi konceptu pre zlepšenie života na planéte Zem ďalej.

Nechajte vláčik separáčik doraziť aj k vám a bude na vás, aké ďalšie vagóny mu budete pridávať.


Autor článku:
Lukáš Časta
Lukáš Časta

Lukáš je človek všestranný. Počas bežného dňa pomáha kolegom, kontroluje sklad, komunikuje so zákazníkmi a medzitým v hlave vymýšľa nové nápady pre e-shop. Je otcom na plný úväzok a v záhrade najradšej pestuje rastliny, ktoré deti zjedia skôr ako dozrejú :)

Publikované: 18.08.2020
Zdieľajte:
Mohlo by vás tiež zaujímať
5 spôsobov kompostovania, ktoré vás prekvapia. Poznáte ich?

5 spôsobov kompostovania, ktoré vás prekvapia. Poznáte ich?

Proces kompostovania bol už rozpísaný v mnohých článkoch, v ešte viac receptoch a postupoch. Poďme sa však dnes pozrieť na metódy kompostovania... Čítať ďalej 

Kam vyhodiť obal od pizze? Prinášame praktické rady ako triediť odpad

Kam vyhodiť obal od pizze? Prinášame praktické rady ako triediť odpad

Triedenie odpadu je pevnou súčasťou našich životov. Triedite odpad správne? Praktické rady vám   pripomenú ako triediť špecifický odpad ,... Čítať ďalej 

Návod na kompostovanie: Ako si založiť prvý kompost

Návod na kompostovanie: Ako si založiť prvý kompost

Chcete kompostovať, no neviete ako na to? Prinášame vám kompletný návod  ako si založiť kompost. Staňte sa pánom vlastnej záhrady a vyrábajte si... Čítať ďalej 

30 rokov
pre Vás
Platby
na faktúru
Rýchle
dodanie tovaru
Garancia
vrátenia peňazí